Hamnordning

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Wallhamn i Tjörns kommun
Beslutade av Länsstyrelsen Västra Götalands län den 12 maj 2009.

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § förordning (1993:1632) med bemyndigande för länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Inledande bestämmelser
§ 1. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i Wallhamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen.

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter.

§ 2. Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom det hamnområde som har markerats på den till föreskrifterna bifogade kartan. Hamnområdet förvaltas av Wallhamn AB.

§ 3. Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter verkställande direktören eller hamnkaptenen.

§ 4. Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.

Trafikbestämmelser
§ 5. Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.

§ 6. Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 7. Fritidsbåtar får inte komma närmare handelsfartyg än 50 meter.

Karta hamnområde

Karta hamnområde

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.
§ 8. Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten.

Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

§ 9. Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.

§ 10. Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

§ 11. Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 12. Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i hamnen.

§ 13. Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

§ 14. Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt.

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg skall fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.

§ 15. Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

Anmälningsskyldighet
§ 16. Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamnmyndigheten.

Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.

Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.

Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.
§ 17. Gods, fordon eller annat materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer.

För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.

Särskilda ordningsföreskrifter
§ 18. Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete från flotte eller dylikt påbörjas skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§ 19. Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

§ 20. Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 21. Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 22. Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.

§ 23. Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns.

Ansvarsbestämmelser
§ 24. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 15 §§, 16 § första stycket eller 17 22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.


Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 juni 2009.