Allmänna villkor

SAMARBETSAVTAL

För Bilbyggarna Wallhamn
SPECIALANPASSNING AV FORDON

1 TILLÄMPLIGHET

Dessa villkor ska tillämpas när Bilbyggarna Wallhamn, bifirma till Wallhamn AB, org.nr. 556669-2009 (”Leverantören”) ingår avtal med en näringsidkare (”Beställaren”) om specialanpassning av fordon. Avvikelser måste avtalas skriftligen för att gälla.

2 DEFINITIONER

Avtalet avser de handlingar som listas i punkten 3.
Beställaren avser den näringsidkare som gjort en Beställning av Leverantören.
Beställning avser den order Beställaren lagt avseende specialanpassning av fordon som regleras i punkten 4.
Fordon avser det eller de fordon Leverantören åtagit sig att specialanpassa åt Beställaren.
Leverantören avser Bilbyggarna Wallhamn, bifirma till Wallhamn AB, org.nr. 556669-2009.
Utrustning avser material, utrustning och/eller inredning som Leverantören monterar i eller på fordon.
Monteringsarbete avser det konstruktions- och inredningsarbete Leverantören utför för att montera utrustning, samt göra el-installationer, i eller på fordon.
Orderbekräftelse avser Leverantörens bekräftelse på att Beställning accepterats som regleras i punkten 4.
Part avser varje part var för sig, Parterna avser parterna gemensamt.
Standardkoncept avser av Leverantören framtagna eller annars tillhandahållna standardlösningar/-utföranden av specialanpassning av fordon med viss Utrustning.
Tillhanda¬hållen Utrustning avser material, utrustning och/eller inredning som tillhandahålls av Beställaren, nytt som begagnat, och även då Leverantören varit ansvarig för avrop gentemot Beställarens leverantör.

3 AVTALET OCH DESS OMFATTNING

Leverantören åtar sig att specialanpassa fordon åt Beställaren mot betalning i enlighet med detta avtal. Avtalet mellan Leverantören och Beställaren består av nedanstående handlingar inklusive förekommande bilagor (”Avtalet”). Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat, i följande ordning:
1. Samarbetsavtal inkl. bilagor]
2. [LFG21, Allmänna leveransbestämmelser för leverans av påbyggnationer som karosserier, tippar, kranar, rullflaksväxlare, liftdumper och tankbyggnationer m.m. samt släpvagnar.]
3. Orderbekräftelse
4. Beställning

4 BESTÄLLNING

4.1 Beställning via Leverantörens ärendehanteringssystem, genom hänvisande till gällande offert/offertnummer och antalet antalet bilar med den i offerten sammanställda specifikationen.
4.2 Beställning blir bindande när Beställaren mottar Leverantörens bekräftelse (”Orderbekräftelse”) när det sker en statusförändring i Leverantörens ärendehanteringssystemet.

5 TILLHANDAHÅLLEN UTRUSTNING

5.1 Leverantören hanterar allt nytt material som ingår i byggnationen om inte särskilda anledningar föreligger, och då endast om värdet av det av Beställaren tillhandahållna materialet står för 5% av det totala försäljningsvärdet av materialet i byggnationen eller lägre.
Vid överflyttning av material är ovan ej applicerbart.
För Tillhandahållen Utrustning gäller följande:
a) Materialet ska vara sorterat, paketerat och märkt på ett ändamålsenligt sätt, kompatibelt med Fordon och övrig aktuell Utrustning, samt vara i sådant skick att det är lämpligt för montering. Monteringsanvisningar skall i samtliga fall medfölja det av Beställaren tillhandahållna materialet.
b) Leverantören har rätt att neka montering av sådant som Leverantören inte anser uppfyller kraven i punkten a). Leverantören ska i så fall returnera det till Beställaren, om inget annat avtalats. Returkostnaden ska betalas av Beställaren.
c) Vid försening av tillhandahållande av utrustning planeras specialanpassningen av aktuellt fordon om till tidigaste möjliga tillfälle. Om förseningen innebär ytterligare kostnader för Leverantören står Beställaren dessa kostnader.
d) För Leverantörens hantering av tillhandahållen utrustning utgår en schablonavgift om 1420kr.

6 AV BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLET FORDON

6.1 Vid specialanpassning av nya fordon, tillhandahållna av Beställaren, ansvarar leverantören ej för skador och åverkan på fordonet som uppkommit innan fordonet kommit Leverantören i besittning, vid intag i hallen.
6.2 Vid specialanpassning av begagnade fordon, tillhandahållna av Beställaren, ansvarar leverantören ej för skador och åverkan på fordonet.
6.3 Vid specialanpassning av begagnade fordon, tillhandahållna av Beställaren, skall leverantören göra en bedömning gällande fordonets skick och lämplighet för den, av beställaren efterfrågade specialanpassningen. Vid de fall fordonet bedöms icke lämpligt skall Leverantören ge förslag på åtgärder om sådana finns. Leverantören har, vid de fall åtgärder inte är lämpliga alternativt beställaren ej önskar vidta föreslagna åtgärder, rätt att neka utförandet av specialanpassningen.
6.4 Vid försening av tillhandahållande av fordon planeras specialanpassningen av aktuellt fordon om till tidigaste möjliga tillfälle. Om förseningen innebär ytterligare kostnader för Leverantören står Beställaren dessa kostnader.

7 PRIS

7.1 Avtalat pris framgår av den vid varje tidpunkt gällande Offerten samt Orderbekräftelsen. Om det, vid tiden för beställning, inte finns någon gällande Offert skall beställaren efterfråga en sådan av leverantören. Offerten skall, om inte särskild anledning föreligger, vara Beställaren till handa inom 3 arbetsdagar.
7.2 Leverantören reserverar sig för prisändringar till följd av ändrade produktions- och anskaffningskostnader i tiden mellan Orderbekräftelsen och leverans. Om skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs i den tiden ska Beställaren betala ett pristillägg som motsvarar Leverantörens ökade kostnader om dessa överstiger tusen (1000) kr.

8 LEVERANS OCH LEVERANSTIDER

8.1 Leveranssätt är Ex Works [Wallhamn] enligt Incoterms® 2010.
8.2 Leverantören ska meddela Beställaren när Fordon är färdigt för leverans samt inom tre (3) arbetsdagar därefter ställa upp Fordon på Leverantörens utlastningsplats. Fordon anses ha levererats vid uppställning på utlastningsplatsen, oavsett när Beställaren faktiskt hämtar ut Fordonet.
8.3 Leveranstiden beräknas vid varje specifikt tillfälle och är beroende av när material och bil är levererat till Wallhamn. När datumet för materialet eller bilen, vilket som inkommer senast, är fastställt kan Leverantören informera Beställaren om gällande leveransdatum. Dock har Leverantören som mål att leverera en färdig specialanpassning inom 4-6 veckor.

9 ”BLOCKORDER”

9.1 Vid beställningar om Fordon eller fler skall Beställaren och Leverantören tillsammans skapa en leveransplan för det antalet fordon som ingår i Blockordern.
9.2 Leverantören har rätt till förlängd leveranstid vid tillägg till eller justering av Beställning som sker efter Orderbekräftelse utfärdats. Tilläggsbeställningen eller justeringen räknas som en ny Beställning och blir bindande först när Leverantören utfärdat ny Orderbekräftelse. Leverantören ska vid utfärdande av ny Orderbekräftelse ange när leverans kan ske.
9.3 Leverantören har alltid rätt till förlängd leveranstid på grund av omständighet som utgör befrielsegrund enligt punkt 23.

10 BESTÄLLARENS DRÖJSMÅL

10.1 Om Beställarens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl för Leverantören att anta att Beställaren inte kommer att erlägga full betalning får Leverantören avbryta sitt fullgörande av Avtalet och kräva betalning i förskott eller betryggande säkerhet för att återuppta fullgörelsen.
10.2 Har Leverantören redan ställt upp Fordon på utlastningsplats och det visar sig att sådana förhållanden som avses i föregående punkt föreligger på Beställarens sida får Leverantören hindra att Fordon lämnas ut till Beställaren. Leverantören ska snarast skriftligen meddela Beställaren om beslut att avbryta sitt fullgörande av Avtal.

11 LEVERANSKONTROLL AV SPECIALANPASSAT FORDON

11.1 Leverantören ska genomföra leveranskontroll av utfört Monteringsarbete samt upprätta ett protokoll som överlämnas i samband med leverans. Beställaren ska utföra motsvarande leveranskontroll, samt överlämna ett av Beställaren upprättat och godkänt protokoll till Leverantören, innan Beställaren övertar Fordon.

12 BETALNING

12.1 Fakturering sker via e-fakturor, vid de fall Beställeran ej kan hantera e-fakturor skickas fakturor via post.
12.2 Betalning av faktura ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.
12.3 Beställaren har inte i något fall, såsom vid dröjsmål, fel eller underlåtenhet att hämta ut Fordon, rätt att innehålla betalning.
12.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och förseningsavgift enligt 4a § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

13 ANSVAR FÖR FEL OCH GARANTIER

13.1 Leverantören förbinder sig att i enlighet med vad som anges i denna punkt 13 åtgärda alla fel som beror på bristfälligheter i Utrustning och Monteringsarbete. Gäller ej av Beställaren tillhandahållen utrustning.
13.2 Leverantören ska i första hand ges möjlighet att avhjälpa fel, i andra hand företa omleverans. Om åtgärdande genom avhjälpande eller omleverans blir orimligt betungande för Leverantören får Beställaren istället medges prisavdrag. Medges fullt prisavdrag ska Beställaren återlämna vad Leverantören har tillhandahållit. Beställaren har inte rätt att i annan ordning eller under andra tider än vad som anges nedan göra gällande påföljder för fel.
Garanti för Utrustning
13.3 Full åtgärdandegaranti lämnas enligt följande:
(i) Två (2) år avseende Utrustning (ej övriga delar av Fordon) från leverantörerna Conturas AB, Awimex International AB och Wallhamn Produkter.
(ii) Fem (5) år avseende Utrustningen (ej övriga delar av Fordon) från leverantörerna Modul System HH AB och System Edström Bilinredningar AB.
(iii) Avseende övrig Utrustning lämnas åtgärdandegaranti som motsvarar vad som lämnats av respektive underleverantör.
(iv) Vid framtagande av nya produkter/prototyper som inte utgör Standardkoncept lämnas ingen garanti.
(v) Garanti lämnas inte för Tillhandahållen Utrustning.
Garanti för Monteringsarbete
13.4 Garanti avseende monteringsarbetet lämnas i enlighet med materialleverantörens garantitider ovan. 2års garanti lämnas för monteringsarbete av Tillhandahållen Utrustning om monteringsanvisning lämnats av Beställaren. Om Beställaren underlåtit att lämna monteringsanvisning för Tillhandahållen Utrustning lämnas ingen garanti för monteringsarbetet.
Övriga garantivillkor
13.5 Ovan specificerade garantier gäller endast under förutsättning att fel förelåg vid leverans, enligt protokoll, eller har uppkommit under ovan specificerade garantitider vid normal förslitning.
13.6 Ovan specificerade garantier gäller endast för skador på Utrustning eller Monteringsarbete som orsakats av Leverantören eller dennes underleverantör. Detta innebär bland annat att Leverantören inte ansvarar för fel beroende på eller orsakade av:
(i) handhavandefel på Beställarens sida,
(ii) att Beställaren inte följt av Leverantören tillhandahållna skötselanvisningar,
(iii) uppenbar misskötsel, vanvård eller överbelastning,
(iv) ombyggnader, reparationer eller förändringar av Utrustning utanför Leverantörens regi eller verkstad som inte godkänts av Leverantören, samt att inte originalreservdelar använts,
(v) att Fordonet utsatts för yttre åverkan eller olycka som påverkat montaget eller utrustningen, eller
(vi) användning av ej rekommenderad underhållsutrustning m.m.
13.7 Åtgärdsgarantin är begränsad till att enbart gälla Monteringsarbete och återställande av Utrustning. Följdskador eller övriga skador på Fordon till följd av levererad och monterad Utrustning eller Monteringsarbetet i sig omfattas inte av åtgärdsgarantin.
13.8 Lämnade garantier gäller uteslutande originalmontage. För att garantierna enligt ovan ska gälla krävs att Leverantören har genomfört leveranskontroll av utfört Monteringsarbete samt att protokoll för leveranskontroll har överlämnats i samband med leverans. Vidare krävs att Beställaren å sin sida därefter har genomfört motsvarande kontroll i samband med leverans, samt översänt godkänt protokoll från sin kontroll till Leverantören före det att Fordonet togs i bruk.
13.9 Efter utfört åtgärdande av fel gäller samma garantitid som för ursprungliga delarna, d.v.s. garantitiden för¬längs inte, om inte Parterna skriftligen överenskommit om annat.
13.10 För det fall Beställaren har anmält fel avseende Monteringsarbete, varefter det framgår att felet inte är hänförligt till Monteringsarbete, ska Leverantören erhålla ersättning för sina direkta kostnader med anledning av de åtgärder som Leverantören tvingats utföra på grund av den felaktiga anmälan om fel.

14 REKLAMATION OCH ANMÄLAN AV GARANTI

14.1 Vill Beställaren göra gällande garantiansvar, ska Beställaren utan oskäligt uppehåll efter det att felet upptäcktes översända reklamation till Leverantören. Reklamation ska ske senast två (2) veckor efter det att garantitiden enligt punkten 13 löpt ut.
14.2 Reklamation ska ges in skriftligen via Leverantörens reklamations¬hanteringssystem. Foto på de fel som görs gällande ska alltid bifogas.
14.3 Leverantören har vid reklamationsärende rätt att undersöka Fordonet och åtgärda eventuella fel på sitt verksamhetsställe.
14.4 Efter Leverantörens godkännande av kostnadskalkyl, har Beställaren rätt att istället låta tredje man undersöka Fordonet och åtgärda eventuella fel.
14.5 Hänför sig reklamationsärende till enskild komponent eller annan Utrustning som utan olägenhet kan fraktas, gäller 14.3 och 14.4 istället för sådan komponent.
14.6 Leverantören ska stå för kostnader som med anledning av 14.3-5 uppkommer för att transportera Fordonet eller komponenten till den plats där åtgärdande ska ske.

15 FÖRSÄKRINGAR

Beställaren ska hålla Fordon försäkrade. Leverantören ska ha en flytande fordonsförsäkring för Fordon under tiden de förvaras hos Leverantören.

16 SKADESTÅND

16.1 Leverantören är inte skyldig att ersätta Beställaren eller tredje mans produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk förlust med anledning av fel i Utrustning eller Monteringsarbete.
16.2 Leverantören ansvarar ej för skada som Fordon orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar efter tidpunkten för leverans enligt punkten 8.

17 AVBESTÄLLNING

17.1 Beställare har rätt till avbeställning om avbeställning görs i god tid innan leverans sker och i den mån leverantören ej har ådragit sig kostnader specifika för den aktuella beställningen.
17.2 Leverantören skall vid avbeställning skicka en acceptans på avbeställningen samt en sammanställning av kostnader, specifika för beställningen, till Beställaren. Kostnaderna måste vara av sådan art att Leverantören ej kan bruka materialet inom en skälig tid.

18 AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

18.1 Part kan skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten:
(i) skulle bryta mot något av villkoren i Avtalet och inte vidtar rättelse inom skälig tid efter skriftlig uppmaning därom, sådan uppmaning ska tillsändas avtalsansvarig hos den andra Parten och vara undertecknad av firmatecknare,
(ii) gör sig skyldig till avtalsbrott genom grov vårdslöshet eller uppsåt,
(iii) förklarat sig inställa eller faktiskt inställt sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande all eller delar av Partens tillgångar, eller
(iv) genomgår sådana förändringar i sitt ägarförhållande att förutsättningarna för Avtalet väsentligen förändras.
18.2 Vid förtida uppsägning har Leverantören rätten men ej skyldigheten, att slutföra de åtaganden som vid tidpunkten för uppsägning är aktuella
18.3 Vid förtida uppsägning har Beställaren rätt att återfå tillhandahållet fordon och/eller material mot ersättning av Leverantörens nedlagda kostnader.

19 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

19.1 Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara gällande göras i form av skriftliga tilläggsavtal. Tilläggsavtal ska vara behörigen undertecknade av Parterna.
19.2 Part äger rätt att påkalla omförhandling av Avtalet om förutsättningarna för Avtalet väsentligen förändras.
19.3 Ändringar och tillägg till Avtalet ska, om inget annat avtalas, inte påverka redan gjorda Beställningar.
19.4 Ändring eller tillägg till Beställning enligt punkten 9.2 ska inte anses utgöra ändring eller tillägg, av avtalet, enligt denna punkt.

20 PASSIVITET

20.1 Parts underlåtenhet att påtala att den andra Parten avviker från villkor i Avtalet, ska inte medföra att Parten därigenom anses ha eftergett sina rättigheter och inte heller medföra att Avtalet ändras genom passivitet.

21 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

21.1 Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta, pantsätta eller i övrigt upplåta till tredje man, rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens skriftliga medgivande.

22 SEKRETESS

22.1 Parterna förbinder sig att under avtalstiden och under tre (3) år därefter inte utan den andra Partens godkännande till utomstående lämna information avseende Avtalets innehåll och annan information som Parterna fått ta del av med anledning av Avtalet, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format, detta gäller särskilt information av teknisk eller kommersiell natur (”Konfidentiell information”). Parterna förbinder sig att använda Konfidentiell information enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden under Avtalet och inte för något annat ändamål. Mottagande Part förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, konsult eller annan mellanman använder eller avslöjar Konfidentiell information för utomstående samt att använda samma nivå av aktsamhet (men inte lägre nivå än skälig aktsamhet) för att undvika utlämnande eller nyttjande av Konfidentiell information som Parten använder avseende sin egen konfidentiella information.
22.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som:
a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller
b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.
22.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighets beslut. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta den andra Parten för att ge denne möjlighet att vidta skyddsåtgärder. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

23 BEFRIELSEGRUNDER

23.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten inte kunde eller skäligen borde ha förutsett eller förebyggt vid tidpunkten för Avtalets ingående, t.ex. arbetskonflikt, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, sabotage, uppror eller upplopp, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, eldsvåda, explosion, ogynnsamma väderleksförhållanden, naturhändelse eller därmed jämställd omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som orsakas av sådan omständighet.
23.2 Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta den andra Parten därom när det finns risk att förpliktelse inte kan infrias eller blir fördröjd. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska Part underrätta den andra Parten samt omedelbart återuppta sina åtaganden i avtalad omfattning.
23.3 Oavsett vad som ovan anges som skäl för Parts befrielse från avtalade förpliktelser, ska tiden för fullgörelse förlängas med den tid som omständigheten föranleder. Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet om Avtalets fullgörande försenas under mer än nittio (90) kalenderdagar.

24 TVIST

24.1 Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand söka lösas genom förhandling mellan Parterna.
24.2 Om Parternas förhandling inte löser tvisten ska tvisten i andra hand hänskjutas till medling enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister för att söka finna en medlingsöverenskommelse inom trettio (30) dagar. Kostnaderna för medlingsförfarandet ska delas lika av Parterna.
24.3 I tredje hand ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
24.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm om Parterna inte kommer överens om en annan plats.
24.5 Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska.
24.6 Medlingsförfarande eller skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke.